AssurMiFID-gedragsregels​

Deze verklaring werd opgesteld in het kader van de Wet van 27 maart 1995, die de verzekeringsdistributie regelt, en meer bepaald in functie van de informatieplicht die rust op de verzekeringstussenpersoon. Ze geldt voor rekening van volgende rechtspersoon, die handelt onder het statuut van onafhankelijk verzekeringsmakelaar:

Lambrecht Verzekeringen, Burgemeester Portmanslaan 35 A – 9200 Dendermonde , 0747865149 – RPR Gent afd. Dendermonde

Met deze verklaring willen wij de verplichtingen die de wet aan de verzekeringsdistributie oplegt op een positieve manier aanwenden, om onze klanten een maximale transparantie in onze werkwijze en beleidsopties te bieden.

Mocht u om één of andere reden ontevreden zijn over onze werking, dan kan u beroep doen op onze interne klachtenbehandeling door middel van een eenvoudige melding. U kan dit steeds melden via info@lambrechtverzekeringen.be. Indien u verkiest uw klacht extern te formuleren, kan u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as

Om uw verzekeringsbehoeften duidelijk in kaart te brengen, werken wij voor verschillende soorten verzekeringsmaatschappijen. Via een overzicht peilen wij naar uw behoefte inzake verzekeringscontracten en overlopen wij samen met u uw specifieke en persoonlijke situatie. Op eenvoudig verzoek kan u steeds een overzicht van uw eigen dossier bekomen. 

De selectie van de maatschappijen waarmee wij samenwerken gebeurt op basis van de overeenstemming met de wettelijke verplichtingen waaraan deze maatschappijen moeten voldoen, de solvabiliteit, de rendabiliteit, de goede faam en de beschikbaarheid van vlotte oplossingen voor schaderegeling. Jaarlijks beoordelen al onze medewerkers alle maatschappijen waarmee wij samenwerken op basis van de kwaliteit van de diensten, het productengamma, de vlotheid van communicatie en samenwerking en de tevredenheid van onze klanten bij schaderegelingen. De resultaten van deze beoordeling staan in rechtstreeks verband met onze graad van samenwerking met deze maatschappijen, en kunnen bij een moeilijke werking leiden tot een stopzetting van de samenwerking, en verplaatsing van de betrokken verzekeringscontracten. Deze beslissing wordt steeds genomen in samenspraak met de cliënt.

De verzekeringsoplossingen die wij u aanbieden komen tot stand via een onafhankelijk marktonderzoek dat verschilt naargelang het klantensegment.

Voor ondernemingen (met meer dan 20 werknemers) organiseren wij voor ieder individueel verzekeringsrisico een gepersonaliseerd onderzoek op de relevante verzekeringsmarkt. De resultaten van dit onderzoek worden open aan de klant gecommuniceerd, vergezeld van een gemotiveerd keuzeadvies. In afspraak met de betrokken onderneming wordt de herhaling van het marktonderzoek regelmatig gepland in een open en eeuwigdurende kalender. Tenzij bij tussentijdse risicowijzigingen of marktevolutie, zal ieder individueel risico binnen de afgesproken kalender telkens opnieuw op de beschreven manier afgetoetst worden.

Voor verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen (tot 19 werknemers) werken wij met de focus op het totaalpakket, op basis van globale niet geïndividualiseerde marktonderzoeken, gedifferentieerd volgens de activiteit. De gekozen oplossingen worden regelmatig getoetst aan marktevoluties, en bijgesteld in functie van een betere prijs / kwaliteit. Bijzondere verzekeringsbehoeften genieten de oplossing van geïndividualiseerd onderzoek, op basis van onze ervaring in dergelijke risico’s. Voor particuliere klanten zoeken wij eveneens pakketoplossingen voor de totale verzekeringsbehoefte. Op regelmatige tijdstippen organiseren wij op een globale manier marktbevragingen bij de belangrijkste makelaarsmaatschappijen, zodat wij onze standaardoplossingen waar nodig kunnen aanpassen aan een vernieuwd marktaanbod. Deze werkwijze sluit niet uit dat wij voor een speciale verzekeringsbehoefte een individueel onderzoek uitvoeren.

Wenst u voor enig individueel dossier te weten op welke basis uw verzekering tot stand kwam, dan kan u op eenvoudig verzoek hierover een attest van ons ontvangen.

Mededinging in de Medeverzekering: Lambrecht Verzekeringen steunt het idee dat eerlijke concurrentie ten goede komt van de klant. Voor medeverzekeringen wordt dit vertaald in het volgen van het akkoord tussen Assuralia en de federaties van verzekeringsmakelaars.

De verwerking van uw persoonsgegevens is overeenkomstig art. 5c van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (hierna ” de wet privacy ” genoemd), noodzakelijk om te voldoen aan de informatieverplichting. Conform de Wet Privacy heeft u het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te 1000 Brussel, Waterloolaan 115.

 • Wetgevend kader

  Vanaf 30 april 2014 zijn de “IDD-regels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

  Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

  De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 • Welke belangenconflicten?

  Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

  Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

  Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

  • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
  • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
  • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
  • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
  • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;
  • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
  • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten) van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;
 • Welke maatregelen neemt ons kantoor?

  Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

  Het gaat onder meer om:

  • Een interne instructienota;
  • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
  • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
  • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
  • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
  • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.
 • Wat is de procedure?

 

 • Specifieke transparantie

  Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u door ons kantoor geïnformeerd worden over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Klanten die financiële producten en diensten kopen in België zijn beschermd door de zogenaamde MiFID-richtlijn, voluit “Markets in Financial Instruments Directive”. Deze Europese richtlijn legt gedragsregels en organisatorische vereisten vast die men moet respecteren bij het verstrekken van beleggingsdiensten met als doel beleggers maximaal te beschermen. Sinds 30 april 2014 gelden een aantal van deze gedragsregels en organisatorische vereisten ook voor verzekeraars (verzekeringsondernemingen en -tussenpersonen). Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste AssurMiFID-gedragsregels* en organisatorische vereisten die u beschermen bij de aankoop van onze verzekeringsproducten.

Aangeboden producten en dienstenVerzekeringsbemiddelingOns kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, d.w.z. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de verzekeringstakken en de titulatuur

1. Ongevallen
2. Ziekte
3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
4. Casco rollend spoorwegmaterieel
5. Luchtvaartuigcasco
6. Casco zee- en binnenschepen
7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
8. Brand en natuurevenementen
9. Andere schade aan goederen
10. BA motorrijtuigen
11. BA luchtvaartuigen
12. BA zee- en binnenschepen
13. Algemene BA
14. Krediet
15. Borgtocht
16. Diverse geldelijke verliezen
17. Rechtsbijstand
18. Hulpverlening
21. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
22. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
23. Levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
26. Kapitalisatieverrichtingen
27. Beheer van collectieve pensioenfondsen

Polisvoorwaarden
Als verzekeringsmakelaar werken wij samen met verschillende verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft haar eigen algemene en bijzondere polisvoorwaarden. Voor de specifieke voorwaarden per maatschappij en verzekeringsproduct verwijzen wij daarom naar deze pagina.

Zorgplicht
Om te beoordelen of de aan u voorgestelde verzekeringsproducten toereikend en gepast zijn hebben wij als verzekeringsmakelaar een zorgplicht. Dat betekent dat wij uw verlangens en behoefte analyseren om u het best passende product voor te stellen.

Belangenconflictenbeleid
De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder leest u hoe wij hieraan invulling geven.

Wetgevend kader
Sinds 30 april 2014 zijn de AssurMiFID-gedragsregels van kracht. Zij vinden hun basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?
Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.
Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.
Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;
 • situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor.

Welke maatregelen neemt ons kantoor?
Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.
Het gaat onder meer om:

 • een interne instructienota;
 • een aangepast verloningsbeleid;
 • een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wat is de procedure?

 

Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact opnemen voor meer informatie

Vergoeding
Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan onze verzekeringsportefeuille bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken die wij invullen. Voor meer informatie kunt u ons steeds contacteren.
In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Communicatie
De informatieverstrekking en communicatie tussen ons zal verlopen in de taal die door u wordt gekozen of bij gebrek hieraan in de taal die u hanteert bij de communicatie met onze maatschappij. U hebt daarbij de keuze tussen het Nederlands, het Frans en het Engels.

Klachten
Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en is terug te vinden op www.fsma.be/. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35, , 1000 Brussel – tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as/.

Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst over ons belangenconflictenbeleid of over wat AssurMiFID concreet voor u betekent, aarzel dan niet om ons te contacteren.

 * Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft